امروز برابر است با :2 اسفند 1402

پیچیدگی محاسباتی تالگوریتم دیكدینگ كروی در حوزه مختلط

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پگاه حاجیانی- حمید رضا شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید