امروز برابر است با :30 خرداد 1403

پیش بینی و مدیریت بارالکتریکی بااستفاده از تجزیه و تحلیل داده ها

Title: پیش بینی و مدیریت بارالکتریکی بااستفاده از تجزیه و تحلیل داده ها
Authors: Seyyed Farid Ghaderi سیدفرید قادری Ja’far Razmi جعفر رزمی Hamid Reza Sadeghi Keyno حمیدرضا صادقی کی نو
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: پیش بینی مدیریت بار الکتریکی تجزیه نمودار

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید