امروز برابر است با :28 خرداد 1403

پیش بینی قیمت متوسط موزون برق درحراج های تمایزی وکاربرد آن بازار برق ایران

Title: پیش بینی قیمت متوسط موزون برق درحراج های تمایزی وکاربرد آن بازار برق ایران
Authors: Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Reza Masoudi رضا مسعودی
Organization: شرکت برق منطقه ای خراسان Khorasan Regional Electric Company
Keywords: بازار برق پیش بینی قیمت برق تابع توزیع سریهای زمانی شرکت توزیع

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید