پیش بینی داده های هواشناسی به روش مدلسازی چند گانه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرهاد صوفی وند-علیرضا فاتحی- مهدی زمانیان


دیدگاهتان را بنویسید