امروز برابر است با :24 خرداد 1403

پیش بینی بارکوتاه مدت شبکه برق ایران بادرنظرگرفتن شرایط خاص نظیر روزهای قبل و بعد و بین تعطیلی و …

Title: پیش بینی بارکوتاه مدت شبکه برق ایران بادرنظرگرفتن شرایط خاص نظیر روزهای قبل و بعد و بین تعطیلی و سالهای کبیسه و تهیه قوانین خبره فازی
Authors: Saeedeh Barghinia سعیده برقی نیا Sima Kamankesh سیما کمانکش Azad Ghaffari آزاد غفاری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: سیستم قدرت Power System بازار برق Power Market پیش بینی بار کوتاه مدت Short Term Load Forecasting شبکه عصبی Fuzzy Expert System-FES سیستم خبره فازی Artificial Neural Network-ANN

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید