پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید حجت سبز پوشان – احمد آیت الهی


دیدگاهتان را بنویسید