امروز برابر است با :26 فروردین 1403

پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید حجت سبز پوشان – احمد آیت الهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید