امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2 مدل نمودن كلاتر جنگل

پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2 مدل نمودن كلاتر جنگل در رادارهای بای استاتیك
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی رفیع زاده – ایاز قربانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید