پیشنهاد روشی نوین برای پیش بینی بار کوتاه مدت براساس یافتن روزهای مشابه


Title: پیشنهاد روشی نوین برای پیش بینی بار کوتاه مدت براساس یافتن روزهای مشابه
Authors: Homayoon Berahmandpour همایون برهمندپور Saeedeh Barghinia سعیده برقی نیا Naser Vafadar ناصر وفادار Abdol-Hossein Vahabi عبدالحسین وهابی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: بازار برق Power Marke پیش بینی بار کوتاه مدت Power System Operation روزهای مشابه Short Term Load Forecasting روزهای عادی Similar Days روزهای خاص

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


دیدگاهتان را بنویسید