امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

پیاده سازی یك سیستم نوین لیزری مبتنی بر اندازه گیری آهنگ تغییر جابجایی فاز برای اندازه گیری دقیق

پیاده سازی یك سیستم نوین لیزری مبتنی بر اندازه گیری آهنگ تغییر جابجایی فاز برای اندازه گیری دقیق سرعت و فاصله
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شهرام محمد نژاد- كیازند فصیحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید