پیاده سازی روشهای دقیق وتقریبی محاسبه هزینه های ناشی ازقطع برق مشترکان، دریک شبکه توزیع آزمایشگاهی


Title: پیاده سازی روشهای دقیق وتقریبی محاسبه هزینه های ناشی ازقطع برق مشترکان، دریک شبکه توزیع آزمایشگاهی
Authors: Alireza Jalilian علیرضا جلیلیان Honey Pilehvar Javid هانی پیله ور جاوید
Organization: شرکت قدس نیرو -مهندسین مشاور Ghods Niroo Company
Keywords: شبکه توزیع هزینه قطع برق عوامل موثر بر هزینه روش دقیق محاسبه روش تقریبی محاسبه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies


دیدگاهتان را بنویسید