پیاده سازی روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار MATLAB


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: كریم محمدی- سید جواد مهدوی چابك


دیدگاهتان را بنویسید