پيمانكاري خارج از سازمان و اطمينان از ايمني و بهداشتكار


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید