پياده سازي محاسبات الکتريکي ترانسفورمرهاي جريان فشار قوي به صورت مكانيزه


از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: دكتر مهدي وكيليان، بامداد فلاحتي
دانشگاه صنعتي شريف


دیدگاهتان را بنویسید