پست های کمپنت و موبایل


شامل معرفي اين نوع پست ها -رنج توليدات پست – مشخصات عمومي پست ها – پست كمپنت – بخش ترانسفورماتور – بخش LV – بخش MV – اتصال بين تجهيزات – اتصال زمين – سقف دو جداره – دياگرام تك خطي مزاياي پست هاي كمپنت – موارد مصرف – محاسبه اقتصادي (11 صفحه)


دیدگاهتان را بنویسید