امروز برابر است با :24 فروردین 1403

پست های کمپنت و موبایل

شامل معرفي اين نوع پست ها -رنج توليدات پست – مشخصات عمومي پست ها – پست كمپنت – بخش ترانسفورماتور – بخش LV – بخش MV – اتصال بين تجهيزات – اتصال زمين – سقف دو جداره – دياگرام تك خطي مزاياي پست هاي كمپنت – موارد مصرف – محاسبه اقتصادي (11 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید