امروز برابر است با :12 اسفند 1402

پردازش و درك صحبت براي كلمات محدود

ابراهيم مرتاضي،
اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران، ISCEE 1998 تهران، ايران، صفحات 6.25-6.52، آبان ماه 1377.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید