پديده آشوب وتاثيرآن درسيستمهاي Aviation


پديده آشوب وتاثيرآن درسيستمهاي Aviation
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير رمضاني


دیدگاهتان را بنویسید