امروز برابر است با :31 فروردین 1403

يک روش جديد براي اصلاح ضريب قدرت مبدل بوست

تا کنون روشهاي زيادي براي اصلاح ضريب قدرت مبدلهاي سوييچينگ ارايه شده است. اساس کار اکثر اين
روشها تنظيم مدت زمان روشن بودن کليد قدرت است. تنظيم مدت زمان روشن بودن کليد در همه اين روشها
نياز به شکل موج حامل دارد. اين شکل موج عموما شکل موجي دندان اره اي است. در اين مقاله به معرفي روشي
براي اصلاح ضريب قدرت مبدل بوست خواهيم پرداخت که در آن نيازي به وجود شکل موج حامل نخواهد بود.
براي يک مبدل بوست ۵۰۰ وات نمايانگر MATLAB در پايان نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار
عملکرد صحيح اين روش خواهد بود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید