امروز برابر است با :30 تیر 1403

هماهنگی عملكرد SVC وULTC به كمك منطق فازی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احد كاظمی- محمد فرخی- محسن نیاستی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید