امروز برابر است با :1 تیر 1403

هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد ودیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک

Title: هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد ودیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک
Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه Farzad Razavi فرزاد رضوی Seyyedalsadat Hashemi Kamangar سیدالسادات هاشمی کمانگر Reza Mohammadi Chabanloo رضا محمدی چبنلو
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: رله جریان زیاد رله دیستانس هماهنگی الگوریتم ژنتیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید