امروز برابر است با :3 تیر 1403

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک مختلط

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جواد بهروزی مقدم- شهره کسایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید