نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک مختلط


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جواد بهروزی مقدم- شهره کسایی


دیدگاهتان را بنویسید