امروز برابر است با :29 خرداد 1403

مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس

Title: مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس
Authors: Eslam Keshavarz اسلام کشاورز Alireza Seifi علیرضا سیفی Paknoosh Karim Aghaee پاکنوش کریم آقایی
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: پایدارساز سیستم قدرت Power System Stabilizer ماتریس های گرامیان Gramin Matrix کنترل پذیری Controllability رویت پذیری Observability ضرایب مشارکت Participation Factors

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید