ملاحظات اجرائي خصوصي سازي درشركتهاي توزيع برق و بررسي فعاليت هاي قابل واگذاري اين شركتها به بخش خصوص


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خصوصی سازی و مطالعات سيستم


دیدگاهتان را بنویسید