امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مقایسه پارامترهای مکانیکی طراحی در دو ساختار میکروژنراتور سرعت بالای مغناطیس دائم استوانه ای و دیسکی

Title: مقایسه پارامترهای مکانیکی طراحی در دو ساختار میکروژنراتور سرعت بالای مغناطیس دائم استوانه ای و دیسکی
Authors: Seyyed Saeed Ziyaee Tabatabaee سیدسعید ضیایی طباطبایی Majid Behrooz-Kochaksara’ee مجید بهروزکوچکسرایی Ja’far Aghayari جعفر آقایاری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: ژنراتور استوانه ای Microgenerator ژنراتور دیسکس High-Speed Rotor تحلیل استحکامی Strength and Fatigue Analysis تحلیل مودال Model Analysis تنش Stress فرکانس طبیعی Natural Frequency

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید