امروز برابر است با :28 خرداد 1403

مقایسه وارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی های میکروتوربین ودیزلی درایران براساس ساخت یک مدل تصمیم…

Title: مقایسه وارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی های میکروتوربین ودیزلی درایران براساس ساخت یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره
Authors: Mohammad Reza Arasti محمدرضا آراستی Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Hanif Raast-Goftar حنیف راست گفتار
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: میکروتوربین دیزلی ارزیابی استراتژسک جذابیت مدل تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید