امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

مقایسه فنی واقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی درترانسفورماتورهای خشک

Title: مقایسه فنی واقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی درترانسفورماتورهای خشک
Authors: Davood Aziziyan داود عزیزیان Abbas Lotfi عباس لطفی Abolfazl Nateghi ابوالفضل ناطقی
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords: ترانسفورماتور خشک رزینی بیضوی مستطیلی کاهش هزینه و ابعاد

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید