امروز برابر است با :28 خرداد 1403

مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران باچند کشور پیشرو بااستفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی

Title: مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران باچند کشور پیشرو بااستفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی
Authors: Hushang Alivirdilu هوشنگ علیویردیلو Mohammad Sa’eed Jebel Ameli محمدسعید جبل عاملی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: پیل سوختی Fuel Cell مدل قابلیت تکنولوژی Technological Capability Model سطح تکنولوژی Technology Level مقایسه تطبیقی Benchmarking

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید