مقايسه عملکرد تكنولوژيهاي مدرن درايو به سرعت متغير


مقايسه بازده و عملکرد تكنولوژيهاي مدرن درايو به سرعت متغيير
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عبدالرضا مرادپوريان


دیدگاهتان را بنویسید