مقايسهء عملكرد سيستمهاي كنترل فعال نويز پيشخور و پسخور


مقايسهء عملكرد سيستمهاي كنترل فعال نويز پيشخور و پسخور تك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سپيده شماعي


دیدگاهتان را بنویسید