امروز برابر است با :7 خرداد 1403

معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبه گرایی روش های مهندسی نرم افزار

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید جلیلی- سمیه ملکوتی خواه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید