معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبه گرایی روش های مهندسی نرم افزار


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید جلیلی- سمیه ملکوتی خواه


دیدگاهتان را بنویسید