امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

معرفی یک سیستم مولد بار جدید به منظور بهبود پاسخ دینامیکی میز تست ماشینهای الکتریکی

Title: معرفی یک سیستم مولد بار جدید به منظور بهبود پاسخ دینامیکی میز تست ماشینهای الکتریکی
Authors: Aboualfazl Vahedi ابوالفضل واحدی Hossein Azizi حسین عزیزی Iman Mazhari ایمان مظهری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: مولد بار Load Generator کنترل مستقیم گشتاور Direct Torque Control موتور القایی Induction Motor پروفیل بار Load Profile

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید