معرفی و تحلیل پایداری یك الگوریتم وفقی برای تخمین فركانس اصلی و استخراج مؤلفه های یك سیگنال تناوبی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محسن مجیری-علیرضا بخشایی-مسعود شفیعی


دیدگاهتان را بنویسید