معرفي يك روش ابتكاري جهت تعيين مكان و اندازه بهينه خاز نهاي ثابت در شبكه هاي توزيع شعاعي


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش کاهش تلفات


دیدگاهتان را بنویسید