امروز برابر است با :1 خرداد 1403

مطالعه وارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده

Title: مطالعه وارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Hamid-Reza Tayyebi حمیدرضا طیبی Mohammad Mirzaee محمد میرزایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: ترانسفورماتور تست های شتاب دهنده روغن/کاغذ پیرشدگی و تنش حرارتی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید