امروز برابر است با :31 خرداد 1403

مطالعه الگوریتم زمانبندی بازخورد چند صفی در شرایط کنتر

مطالعه الگوریتم زمانبندی بازخورد چند صفی در شرایط کنترل شده
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید