مطالعه الگوریتم زمانبندی بازخورد چند صفی در شرایط کنتر


مطالعه الگوریتم زمانبندی بازخورد چند صفی در شرایط کنترل شده
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید