امروز برابر است با :30 خرداد 1403

مطالعات اقتصادی کاربرد روشنایی دیجیتال درایران

Title: مطالعات اقتصادی کاربرد روشنایی دیجیتال درایران
Authors: Mohsen Parsa Moghaddam محسن پارسامقدم Ebrahim Shayesteh ابراهیم شایسته Ashkan Yoosefi اشکان یوسفی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: روشنایی دیجیتال مدیریت مصرف لامپ کم مصرف

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید