مسیر یابی ربات در محیط های پر مانع بر اساس مدل فازی موانع


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ایمان صبوری – محمد باقر منهاج – بهرام كریمی


دیدگاهتان را بنویسید