مسير يابي ربات هاي متحرك برمبناي كولوني مورچه ها


مسير يابي ربات هاي متحرك برمبناي كولوني مورچه ها
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد حسن بهاري


دیدگاهتان را بنویسید