امروز برابر است با :1 تیر 1403

مروري برمقالات منتشره درباره روش هاي مختلف حل پخش بار ب

مروري برمقالات منتشره درباره روش هاي مختلف حل پخش بار بهينه تا سال 2005
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: قاسم صادقی-رضا دوستی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید