مروري برمقالات منتشره درباره روش هاي مختلف حل پخش بار ب


مروري برمقالات منتشره درباره روش هاي مختلف حل پخش بار بهينه تا سال 2005
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: قاسم صادقی-رضا دوستی


دیدگاهتان را بنویسید