امروز برابر است با :28 خرداد 1403

مراکز دیسپاچینگ

با توجه به گسترده شدن مصرف برق و وابستگي شديد صنعت به اين نوع انرژي و يكپارچگي و پيوسته شدن شبكه هاي انتقال و توزيع برق ، نيازمند آنست كه دائما از طريق مراكزي مديريت شود بنحوي كه هم حوادث و اتفاقات تحت كنترل و نظارت باشد و هم مديريت انرژي انجام گردد، كه اين كار توسط مراكزي بنام ديسپاچينگ ( DISPATCHING ) انجام مي پذيرد .

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید