امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

مدیریت ریسك و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid

بررسی شاخص های تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یك شركت تولید كننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق : مقایسه و تحلیل مناقصه های یكنواخت و تمایزی
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی- مرتضی رحیمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید