مديريت ايمني منابع انساني در شركتهاي توزيع بر اساس نظريه تصميم گيري


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید