امروز برابر است با :26 فروردین 1403

مدل کاربردی برای تست غیر مخرب عملکرد فیوزها

Title: مدل کاربردی برای تست غیر مخرب عملکرد فیوزها
Authors: Seyyed Mohammad Shahrtash سیدمحمد شهرتاش Alireza Oghadaee علیرضا عقدایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: مدلسازی Matlab-Simulink تست غیرمخرب فیوزهای محدود کننده جریان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید