امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

مدل نمودن كلاتر حاصل از پوشش گیاهی برای باند فركانسی UHF

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی رفیع زاده – ایاز قربانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید