مدل سازی و شناسایی پارامترهای زردی نوزاد در فضای حالت


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رسول خیاطی – حامد شكوری گنجوی – فاطمه حاجی ابراهیمی – مهدی كراری


دیدگاهتان را بنویسید