امروز برابر است با :4 خرداد 1403

مدل سازی و شناسایی پارامترهای زردی نوزاد در فضای حالت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رسول خیاطی – حامد شكوری گنجوی – فاطمه حاجی ابراهیمی – مهدی كراری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید