مدل سازی و شبیه سازی خطای حلقه به حلقه در استاتور موتور القایی به روش مدار معادل مغناطیسی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد اردبیلی – كریم عباس زاده- اسماعیل سارانی


دیدگاهتان را بنویسید