امروز برابر است با :3 تیر 1403

مدل سازی سیستم عصبی-عضلانی ساعد برای ارائه ساختاری جدید در كنترل پروتزهای سایبرنتیكی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید رضا تقی راد – سعید مهیاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید