مدل سازي موتور هواپيما با استفاده از شبكه عصبي


مدل سازي موتور هواپيما با استفاده از شبكه عصبي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميرحسين داوري


دیدگاهتان را بنویسید