مدلسازی و شبیه سازی كنترل گر یكپارچه توان بهینه در مطالعه پخش بار


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: افشین لشكر آرا- محمد مهدی زاده- سید علی نبوی نیاكی


دیدگاهتان را بنویسید