امروز برابر است با :1 خرداد 1403

مدلسازی و بررسی عملکرد یک دستگاه تهویه دسیکنت مایع

Title: مدلسازی و بررسی عملکرد یک دستگاه تهویه دسیکنت مایع
Authors: Ramin Haghighi Khoshkhoo رامین حقیقی خوشخو Pooya Shayegan پویا شایگان Saeed Seif Mohammadi سعید سیف محمدی
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: تهویه مطبوع Air Conditioning دسیکنت مایع Liquid Desiccant رطوبت زدایی Dehumidification کلرید لیتیوم Lithium Chloride

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید