امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

مدلسازی وشناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده کویل اس ام ئی اس بااستفاده از الگوریتم حداقل مربعات باز

Title: مدلسازی وشناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده کویل اس ام ئی اس بااستفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی
Authors: Abbas Shoulaee عباس شولایی Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani محمدرضا علیزاده پهلوانی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی Compressed Model شناسایی مقادیر پارامترهای کویل Identification نویز سفید Modeling مدلسازی کویل Recursive Least Square Algorithm-RLS Superconducting MAgnetic Energy Storage-SMES Coil White Noise

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید